GDPR
S osobními údaji uživatele, které uživatel provozovateli poskytuje, bude provozovatel eshopu jakožto zpracovatel osobních údajů nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré údaje získané od návštěvníků internetových stránek (dále jen osobní údaje) jsou údaje osobní a jsou chráněné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek a jsou v souladu s nařízením GDPR.

Uživatel internetových stránek souhlasí se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného zákona a souvisejicích předpisů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetí osobě vyjma subjektů, pověřených zpracovatelem na základě zpracovatelské smlouvy. Uživatel odesláním svých osobních údajů výslovně, jednoznačně a informovaně souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem. Provozovatel pro statistické, analytické a reklamní účely (viz používání cookies) shromažďuje některé informace o uživatelích v průběhu jejich návštěv. Tyto údaje jsou zcela anonymní a provozovatel je shromažďuje a zpracovává pouze za účelem vylepšení a dalšího vývoje internetových stránek.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie pro služby [WEBSITE], Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik, Heureka, Zbozi.cz.

OBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR zahrnuté v obchodních podmínkách

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a podle nařízení GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající bude pro účely naplnění smlouvy zpracovávat tyto osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, název firmy, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě služeb Heureka.cz, Zbozi.cz, spolupracujících subjektů a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, které nemají od prodávajícího pověření zpracovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let kvůli možnému nároku na náhradu škody. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
Vznést požadavek na opravu osobních údajů
Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Podmínky ochrany osobních údajů v tomto znění jsou platné od 24. května 2019.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY